ศึกษาค้นคว้ามาแล้ว นวมใหญ่ vs นวมเล็ก กับผลพวงที่มีต่อความเจ็บของนักกีฬา

นวมใหญ่

ยังมีการแย้งรวมทั้งความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลพวงที่มีต่อความเจ็บของนักมวย อันมีสาเหตุจากการใช้